O nas


Historia

Przedszkole Specjalne nr 249 powstało w roku 1971 i mieściło się w budynku Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych przy ul. Grochowskiej 341. W pierwszym roku funkcjonowania placówki zorganizowano 3 oddziały, do których uczęszczało 36 dzieci. Dyrektorem była wówczas pani Irena Paśnicka. W 1985 roku przedszkole przeniesiono do budynku przy ul. Grochowskiej 365 (przy kościele na „Kamionku”). Kolejna przeprowadzka – tym razem na Gocław – nastąpiła w kwietniu 1998 r. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Pani Danucie Piątkowskiej i przychylności władz dzielnicy Praga Południe przedszkole mieściło się w ładnych pomieszczeniach budynku przy ul. Umińskiego 11.W październiku 2011 roku przedszkole przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Kobielskiej 5. W nowej siedzibie zyskaliśmy podjazd dla wózków oraz windę, a także nowe przestronne pomieszczenia.

 

Oferta

Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:
– sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
– zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy upośledzenie umysłowe,
– zaburzeń rozwojowych, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Do przedszkola przyjmujemy już dzieci trzyletnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu trwa do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

W przedszkolu zorganizowanych jest 5 oddziałów, w tym grupa dla dzieci z autyzmem i dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Ze względu na możliwości i rozwój dziecka zajęcia odbywają się w zespołach 4-9 osobowych. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych indywidualnie oraz mniejszych 2-3 osobowych zespołach.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z przeprowadzonej przez nas diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka oraz zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.. Następnie na spotkaniu omawiamy z rodzicami Program oraz zaznajamiamy z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Co roku przeprowadzamy kontrolne badanie poziomu funkcjonowania dziecka i postępów w rozwoju z wykorzystaniem Profilu Osiągnięć Ucznia lub innych narzędzi diagnostycznych. Na bieżąco omawiamy zauważane zmiany w zachowaniu dziecka. W ciągu całego roku szkolnego, po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość spotkania z nauczycielem lub specjalista pracującym z dzieckiem w celu omówienia zauważonych zmian.

Proponujemy naszym wychowankom udział w zajęciach integracyjnych organizowanych we współpracy z przedszkolami ogólnodostępnymi, integracyjnymi oraz innymi placówkami, które mieszczą się w naszej dzielnicy.

Umożliwiamy dzieciom uczęszczającym do przedszkola udział w konkursach plastycznych i przeglądach artystycznych.W ciągu roku organizujemy imprezy i uroczystości przedszkolne, tj. wyjazd integracyjny do stadniny koni, spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, turniej motoryczny, Dzień Matki, Święto Rodziny oraz zakończenie roku szkolnego.

Dysponujemy w pełni przyjaznym dzieciom ogrodem przedszkolnym wyposażonym w nowoczesne zabawki. Ogród usytuowany jest na tylnej ścianie naszego budynku, z dala od ulic i ciągów komunikacyjnych.

Zajęcia terapeutyczne i rozwojowe

Każde dziecko bierze udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych w wymiarze od 25 do 50 godzin tygodniowo, w tym:

– zajęciach indywidualnych, tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii integracji sensorycznej, muzykoterapii i innych,

– zajęciach w grupie przedszkolnej, które obejmują: trening komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych oraz rozwoju umiejętności przedszkolnych, pracę nad samodzielnością i samoobsługą, kierowaną zabawę rówieśniczą, swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odpoczynek i relaks, spacery, wycieczki,

– po dwa razy w tygodniu zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz muzykoterapii,

– raz w tygodniu zajęciach logorytmiki, tj. zajęciach muzycznych wspierających rozwój mowy (prowadzonych przez muzykoterapeutę i logopedę),

– raz w tygodniu w zajęciach dogoterapii,

– zajęciach z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzonych dla dzieci i ich rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice składają do dyrektora prośbę o zorganizowanie zajęć wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci w wieku przedszkolnym: z różnymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie przedszkola z wykorzystaniem sal dydaktycznych, gabinetu logopedycznego, sali gimnastycznej lub sali doświadczania świata. Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone w ich domu rodzinnym.

 

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne w godzinach 07:00-17:00.
W godzinach 07:00-08:00 oraz 16:00-17:00 działają oddziały łączone – dyżuruje jedna nauczycielka z pracownikiem obsługi.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez okres 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. Podczas wakacji, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przedszkolu organizuje się
2-tygodniowy dyżur. Termin dyżuru uzgadniany jest przez Dyrektora z organem prowadzącym i Radą Rodziców.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest nieodpłatna. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu w godzinach 08.00-13.00.

Ramowy rozkład dnia


07.00 – 08.00 Przyjście dzieci do przedszkola.

Czas przeznaczony na rozwój zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych.


08.00 – 09.00 Przywitanie się dzieci i nauczycieli, toaleta, śniadanie.

Ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Praca nad samodzielnością i samoobsługą.


09.00 – 11.45 Zajęcia edukacyjne w grupach; muzykoterapia; gimnastyka korekcyjna; logorytmika; dogoterapia. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer.

Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie. Poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści. Dalsze ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego. Swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym wspierające rozwój dziecka.


11.45 – 12.45 Czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku. Obiad.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Wykorzystanie metody karmienia terapeutycznego wspierającego rozwój mowy.


12.45 – 14.15 Odpoczynek i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek i in).


14.15 – 15.00 Przygotowanie do posiłku, podwieczorek.

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków. Karmienie terapeutyczne.


15.00 – 16.00 Zabawy rówieśnicze i indywidualne zajęcia terapeutyczne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Rozwijanie umiejętności społecznych, zabawy tematycznej i symbolicznej. Terapie indywidualne. Rozwijanie komunikacji.


16.00 – 17.00 Dyżuruje jedna grupa. Zabawy rówieśnicze. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Dalsze ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Zabawy kierowane, swobodne.

 

Kalendarz imprez

Przedsięwzięcia realizowane w przedszkolu
w roku szkolnym 2015/2016:

 • Jesień - 10.2016 r., Wiosna - 04.2017 r.
  Ruchowe zajęcia w plenerze z cyklu: Wiosna, lato, jesień, zima nikt nas w sali nie zatrzyma
 • 25.11.2016 r.
  Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • 06.12.2016 r.
  Mikołajki
 • 12.2016 r.
  Jasełka - wspólne kolędowanie
 • 20.01.2017 r.
  Bal karnawałowy połączony z Dniem Babci
  i Dziadka
 • 02.03.2017 r.
  Turniej motoryczny
 • 05.2017 r.
  Sprintem do maratonu. Udział w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków
 • 01.06.2017 r.
  Dzień dziecka
 • 08.06.2017 r.
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W miarę posiadanych środków finansowych będą organizowane teatrzyki.

 

 

 


Copyright © 2010 Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie.