Opłaty

 

Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca. Należy je uiszczać w sekretariacie przedszkola.

Opłata za wyżywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci składające się z trzech posiłków. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przed­szkolu obejmuje 100% kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków.

Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie wynosi:

3 posiłki – 8,40 zł;

2 posiłki – 7,35 zł.

Rodzice proszeni są o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu, ponieważ zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

Opłaty za wyżywienie można wpłacać na rachunek bankowy:

69 1030 1508 0000 0005 5060 6135

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest wnoszona opłata.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Od 1 września 2014 r. zwolniono z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:

16 1030 1508 0000 0005 5060 6119

pdf Uchwała w sprawie opłat za przedszkole

 

Copyright © 2010 Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie.