Rekrutacja

 

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, zwykle na przełomie marca i kwietnia. Jeżeli w placówce są wolne miejsca, wówczas dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rodzice wypełniają również kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, która zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach prawnych. Żeby upoważnić inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Na pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym przeprowadzamy wywiad i wstępną obserwację dziecka. Następnie po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, zapraszamy Państwa na zebranie oraz na zajęcia adaptacyjne, które odbywają się na przełomie maja i czerwca w cztery kolejne soboty. Spotkania te dają dziecku możliwość oswojenia się z nowym miejscem i osobami, a nam lepszego poznania Państwa dziecka. Zajęcia odbywają się przy udziale rodziców.

pdf Harmonogram rekrutacji

pdf Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

pdf Upoważnienie

 

Copyright © 2010 Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie.